Công tắc hành trình:
- Công tắc giới hạn hành trình trên
- Công tắc giới hạn hành trình dưới
Công Dụng: công tắc hành trình kết hợp thiết bị chóng rơi tạo nên bộ phòng rơi của vận thăng lồng, công tắc hành trình trên và dưới để giới hạn sự hoạt động của lồng vận thăng